Jika tuan puan telah mempunyai senarai emel, tuan puan boleh menyimpan maklumat tersebut dalam file berformat CSV menerusi program Microsoft Excel. File CSV ini boleh digunakan untuk bulk import senarai emel ke dalam list subscriber di sistem newsletter.

Di Microsoft Excel, klik “File & Save as”.

Tuan puan perlu pilih save as type CSV (Comma delimited). Kemudian klik Save.